Účtovníctvo

 

Jednoduché účtovníctvo
zahŕňa tieto činnosti:
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane vyhotovenie príslušných výkazov (Daňové priznanie, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch)

Podvojné účtovníctvo
zahŕňa tieto činnosti:
 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • evidencia majetku
 • spracovanie miezd
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane vyhotovenia príslušných výkazov (Daňové priznanie, Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky)
 • spracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie firemných interných smerníc

 

 

Novinky

 

Parlament schválil balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod  názvom Kilečko 2. Zmeny by nadobudnú účinnosť 1. 9. 2022..

Prihlásenie

    Login:
   

    Heslo:
   

   

Newsletter

Chcete dostávať náš Newsletter a získavať informácie?
Stačí zadať email a následne budete dostávať užitočné informácie.
   

   

Poznámka